บริษัททำความสะอาด บริการทำความสะอาด บริการแม่บ้านประจำสำนักงาน รับทำความสะอาดแบบเหมาทำครั้งเดียวเสร็จ สำหรับ ท่านเจ้าของบ้านใหม่ บ้านให้เช่า ก่อนย้ายเข้าอยู่ บ้านอยู่อาศัย ทำความสะอาดประจำปี สำนักงาน อาคาร อพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ คอนโด โรงแรม ร้านอาหาร โชว์รูม ขัดล้าง ลงแวกซ์
 
 
 
• ประวัติการก่อตั้งบริษัท
 
    ผู้ก่อตั้ง เดิมเป็นเพียงพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทำความสะอาด จากประสบการณ์ทำงานมากว่า 8 ปี  ได้สะสมความรู้  ความเชี่ยวชาญ รู้จุดอ่อน จุดแข็ง ของงานบริการทำความสะอาด  จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เป็นทางเลือกของลูกค้าที่ต้องกการบริการที่ดีกว่าและดีที่สุดสำหรับหน่วยงานของตนเอง
 
   ณ วันนี้  บริษัท เอ็มดี คลีน เซอร์วิส จำกัด ได้ตั้งปณิธานในการทำงานบริการทำความสะอาดไว้ว่าจะทำงานให้เป็นที่ไว้วางใจกับลูกค้า รักษาคุณภาพของงาน บุคลากร คิดค้นและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่ยอมรับ สนองตอบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า 
“ เอ็มดี มาตราฐาน บริการประทับใจ “
 
 
• จุดเด่นของบริษัท
 
   ผู้บริหาร และ ผู้ควบคุมงาน มีความรู้ มีประสบการณ์ในงาน สามารถรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้เป็นอย่างดี 
   การติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน สะดวก รวดเร็ว 
   เน้นการบริการที่ถูกต้อง เป็นระบบ และปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละหน่วยงาน
   ควบคุม ดูแล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความพร้อมในการบริการ และ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
   จัดทีมงาน และ ผู้ควบคุมงาน ที่มีประสบการณ์เข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
   จัดเตรียมเครื่องมือ , อุปกรณ์ , น้ำยาทำความสะอาด ให้ครบครัน เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ประเมินผลการทำงานทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังและนำมาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของงานอยู่เสมอ
 
 
• สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการทำความสะอาดแบบแม่บ้านประจำ
 
   กรณีแม่บ้านทำความสะอาด ลากิจ ลาป่วย แบบฉุกเฉินกะทันหัน บริษัทฯ ไม่สามารถจัดแม่บ้านคนอื่นไปทดแทนได้ทันเวลา
      ยินดีให้หักค่าบริการทำความสะอาดตามอัตราค่าบริการเฉลี่ยต่อวัน / ต่อเดือน
   หากมีเหตุการณ์ แม่บ้านทำความสะอาดทำทรัพย์สินเสียหาย ยินดีชดใช้ตามความเป็นจริง หรือ ตามเหตุอันสมควรโดยฝ่าย
      ลูกค้าและบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม ลูกค้าเกิดความพอใจและยอมรับกันทั้ง 2 ฝ่าย
   กรณีแม่บ้านลากิจ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามระเบียบ บริษัทฯ จะจัดส่งแม่บ้านทำความสะอาดคนอื่นไปทดแทน
     ให้โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบก่อนล่วงหน้า
   ตรวจประวัติแม่บ้านทำความสะอาดทุกคน กับกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตำรวจ  ก่อนส่งเข้าไปปฏิบัติงานยังหน่วย
      งานต่าง ๆ
 
 
• ระเบียบการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาดแบบแม่บ้านประจำ
 
    เชื่อฟังลูกค้า ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมงานทำความสะอาด และให้ความเคารพเจ้าหน้าที่ทุกคน
      ในหน่วยงานนั้น ๆ
    มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ ควบคุมคุณภาพงานทำความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ
    สวมชุดยูนิฟอร์มที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนเข้าปฏิบัติงาน
    ต้องรวบผมและติดเน็ทผมให้เรียบร้อย ( ห้ามปล่อยผมยาว ยกเว้น แม่บ้านที่ทำทรงผมสั้นอยู่แล้ว )
    ห้ามใส่ต่างหูเป็นเครื่องประดับสีฉูดฉาด เช่น แบบห้อยระย้า  หรือ เป็นห่วงใหญ่  ฯลฯ
    การแต่งหน้า ให้แต่งสีโทนอ่อน แต่พองาม
     มีมารยาทดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ในขณะปฏิบัติงาน และ กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือ กับบุคคลภาย
      นอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทลูกค้า
    ห้ามหยิบจับของใช้ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานก่อนได้รับอนุญาต
    ไม่แสดงความอยากรู้อยากเห็น หรือ ร่วมวงสนทนากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ในเรื่องที่ไม่ใช่งานในหน้าที่ของตน
    ห้ามแสดงอาการไม่พอใจ หรือ หงุดหงิด เมื่อได้รับคำแนะนำ  ถูกตำหนิการทำงานจากหัวหน้าผู้ควบคุมงาน หรือ เจ้าหน้าที่ใน
      หน่วยงานนั้น ๆ
    เข้าทำงาน และ เลิกงาน ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ ( กรณีเข้างานก่อนเวลาแล้วจะเลิกงานก่อนเวลา  ต้องได้รับอนุญาต
      จากหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อน )
 
 
• การดูแลเอาใจใส่และสวัสดิการของแม่บ้านทำความสะอาด
 
   จ่ายเงินเดือนพนักงานตรงตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ คือ เดือนละ 2 ครั้ง
          - วันที่ 1-15 จ่าย วันที่ 20 ของเดือนนั้น
          - วันที่ 16-31 จ่าย วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
   เบี้ยขยัน
   มีกองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน  ให้พนักงานทุกคน
   เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉินให้พนักงาน  ตามระเบียบการเบิกเงินล่วงหน้าของบริษัทฯ
   รับฟังปัญหาในการทำงาน  รวมถึงปัญหาส่วนตัว เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไข
      กรณีพนักงานร้องขอโดยบริษัทฯ จะพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือมีเหตุอันควร
 
 
• การอบรมแม่บ้านทำความสะอาด
 
   พนักงานทำความสะอาดทุกคน ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ( Basic Cleaning ) เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
      ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดอย่างถูกวิธี  ก่อนออกปฏิบัติงาน
 
 
• การสรรหาแม่บ้านทำความสะอาด
 
   สรรหาพนักงานที่มีความตั้งใจ มีประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเอง เพื่อให้งานออกมามี
      คุณภาพและมีระบบ
 
 
• การพัฒนาแม่บ้านทำความสะอาด
 
   วางแผนการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ ให้กับพนักงาน พร้อมกับน้อมรับ
      คำแนะนำตำหนิ ติชม จากลูกค้าผู้ใช้บริการ มาปรับปรุงแก้ไขปรับใช้ในการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
      ผู้ใช้บริการ